Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Toxopeus & Bouwers VOF te Hoogezand. Gedeponeerd bij de K.v.k. Groningen, onder dossier 02332176.

 

 1. 1.             Algemeen

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen tot en onze overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten. Op afwijkende condities kan geen beroep worden gedaan tenzij en voor zover deze met ons zijn overeengekomen en door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Het bestaan van inkoopvoorwaarden kan nimmer tegen ons worden ingeroepen behoudens en voor zover deze voorwaarden door ons uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing zijn verklaard.

 1. 2.             Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, prijscouranten, catalogi, tekeningen en daarin voorkomende prijzen, condities, omschrijvingen, afbeeldingen en maat- en gewichtsopgaven zijn vrijblijvend en niet bindend. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering/levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Wij behouden ons te allen tijde – ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht – de eigendom en het auteursrecht voor van/op de door ons uitgebrachte aanbieding alsmede de door ons vervaardigde en verstrekte ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, monsters of modellen. Deze mogen derhalve zonder onze toestemming niet door opdrachtgever worden gebruikt of aan derden ter inzage c.q. ten gebruike worden gegeven; voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk.

 1. 3.             Overeenkomst

De overeenkomst geldt pas als afgesloten nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd dan wel het bestelde hebben verzonden of gefactureerd. Toezeggingen door en afspraken met vertegenwoordigers binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bezwaren tegen de opdrachtbevestiging moeten binnen vijf dagen na de dagtekening daarvan worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever aan de bevestiging gebonden is.

 1. 4.             Prijzen

Onze prijzen gelden, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn Hoogezand, exclusief verpakking en BTW. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende inkoopprijs en andere kostenfactoren, zoals onder meer valutakoersen, invoerrechten, belastingen etc.. Wij hebben het recht verschillen op de dag van levering, ook al waren deze voorzienbaar alsnog dienovereenkomstig nader te verrekenen

 1. 5.             Levertijd

De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch is vrijblijvend. Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren of enige schadevergoeding te vorderen. Alle omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor tijdige voldoening aan onze verplichtingen in enig opzicht wordt bemoeilijkt (waaronder met name ook het niet nakomen van verplichtingen door derden jegens ons) leveren voor ons overmacht op en geven ons het recht zonder enige verplichting tot schadevergoeding te onzer keuze hetzij de levering uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht hetzij de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te annuleren.

 1. 6.             Levering

Levering geschiedt af ons magazijn te Hoogezand c.q. de magazijnen van onze leveranciers, indien wij rechtstreeks door hen laten verzenden. De goederen gelden ten aanzien van de levertijd en risico-overgang als geleverd op het moment waarop zij het magazijn ter verzending aan de opdrachtgever verlaten. Vanaf dat moment en gedurende het transport reizen zij voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan, wanneer de vervoerder voor verzending van ons de verklaring op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en om bij levering van speciale producten – onder proportionele verrekening van de overeengekomen prijs- tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

 1. 7.             Betaling

Alle betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum geschieden zonder enige korting, compensatie of schuldvergelijking. Deze betalingsverplichting wordt niet opgeschort door reclames, klachten, tegenvorderingen of welke omstandigheid dan ook. Bij niet-betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie met betaling in gebreke en is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag benevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering, daaronder de declaraties  van de ten behoeve van de inning door ons ingeschakelde derden begrepen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 125,-. Bovendien zijn wij alsdan gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten of definitief te staken en de overeenkomst c.q. overeenkomsten met opdrachtgever, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren en de schade terzake op opdrachtgever te verhalen.

 1. 8.             Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het in artikel 6 gestelde, blijven geleverde goederen ons eigendom tot al onze vorderingen op opdrachtgever, uit welken hoofde ook ontstaan, volledig betaald zijn. Ingeval van wanbetaling is opdrachtgever  verplicht op de eerste daartoe strekkende aanmaning, de goederen weer te onzer beschikking te stellen en aan ons af te geven. Opdrachtgever machtigt ons onherroepelijk in dat geval de door ons geleverde en al dan niet aan ander roerend of onroerend goed bevestigde goederen, zo nodig te demonteren en terug te nemen. Het terug-halingsrecht geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijze kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

 1. 9.             Reclames

Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons vervalt. Het aannemen van goederen door opdrachtgever zonder opmerking op de vrachtbrief of andere vervoersdocumenten, geldt als onweerlegbaar bewijs dat de goederen bij ontvangst vrij van uitwendig waarneembare gebreken waren. Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken, is slechts mogelijk gedurende de garantietermijn en dient alsdan te geschieden bij aangetekende brief binnen acht dagen na het manifest worden van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak terzake jegens ons vervalt.

 1. 10.            Garantie

Wij verlenen gedurende 12 maanden na de levering garantie voor materiaal- en constructiefouten, voor zover het product wordt gebruikt en onderhouden wordt zoals in de meegeleverde handleiding wordt beschreven. Deze garantie houdt alleen in dat wij binnen redelijk termijn en gratis het ten gevolge van zodanige foutgebrekkige (onder)deel te onzer keuze hetzij vervangen, waarbij het vervangen (onder)deel  ons eigendom wordt, hetzij te herstellen.

De garantietermijn voor onderhoudbeurten bedraagt 3 maanden op de verrichte onderhoud- en reparatiewerkzaamheden.

Geen garantieplicht bestaat c.q. de garantie vervalt:

–               bij de volgende verrichtingen met betrekking tot het geleverde door of vanwege opdrachtgever:

ondeskundig of foutieve montage;

reparatie, bewerking, verwerking, doorverkoop of doorlevering;

–               indien ons na een reclame niet een redelijke tijd wordt gelaten een onderzoek in te stellen of indien ons op eerste aanvraag niet alle gegevens, benodigd voor een onderzoek, worden verstrek;

–               indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt;

Wij zijn tot nakoming van onze garantieverplichtingen gehouden binnen Nederland.

 1. 11.            Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering van opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst of tot vergoeding van schade direct of indirect geleden door te late of ondeugdelijke levering en/of eventuele montage, is mitsdien uitdrukkelijk uitgesloten. Alle goederen door opdrachtgever aan ons toegezonden of bij ons afgegeven ter reparatie, montage of inspectie, blijven voor zijn risico; evenmin zijn wij aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde modellen en gereedschap.

 1. 12.            Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde burgerlijke rechter.

 1. 13.            Toepasselijk recht

Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands Recht.

 1. 14.            Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarde geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.